Friday, 6 May 2016

What is the best way to worship Goddess Kali?

Love Kali, the Mother Goddess
The best way of worshiping Goddess Kali is to worship Her as per the rules of Todala Tantra.
The rituals involved in Dakshina Kali Puja are as follows:
 1. Achaman
 2. Suryarghya
 3. Svastivachan
 4. Svastisuktam
 5. Sankalpa
 6. Sankalpasukta
 7. Varan
 8. Mantrachaman
 9. Samanyarghya Sthapan
 10. Dvarapuja
 11. Vighnapasaran
 12. Bhutapasaran
 13. Asanashuddhi
 14. Karashuddhi
 15. Bhutashuddhi
 16. Matrikanyasa
 17. Pithanyasa
 18. Pranayam
 19. Rishyadinyasa
 20. Karanyasa
 21. Anganyasa
 22. Varnanyasa
 23. Shodanyasa
 24. Omkaraputita Matrikanyasa
 25. Matrikaputita Omkaranyasa
 26. Sribijaputita Matrikanyasa
 27. Matrikaputita Sribijanyasa
 28. Kamabijaputita Matrikanyasa
 29. Matrikaputita Kamabijanyasa
 30. Shaktibijaputita Matrikanyasa
 31. Matrikaputita Shaktibijanyasa
 32. Varnaputita Matrikanyasa
 33. Matrikaputita Varnanyasa
 34. Mulaputita Matrikanyasa
 35. Matrikaputita Mulanyasa
 36. Anulom Matrikasthane Mulanyasa
 37. Vilom Matrikasthane Mulanyasa
 38. Tatvanyasa
 39. Bijanyasa
 40. Dakshinakali Dhyana
 41. Manasopachara Puja
 42. Vishesharghya Sthapan
 43. Pithapuja
 44. Panchagavya Shodhan
 45. Vedi Shodhan
 46. Vitan Shodhan
 47. Ghatsthapan
 48. Kandaropan
 49. Sutraveshthan
 50. Adhivasa
 51. Ganeshadi Panchadeva Panchopachara Puja
 52. Avahana
 53. Chakshurdana
 54. Pranapratishtha
 55. Dakshinakali Shodashopachara Puja
 56. Saparivara Puja
 57. Avarana Puja
 58. Brahmi Puja
 59. Narayani Puja
 60. Maheshvari Puja
 61. Chamunda Puja
 62. Kaumari Puja
 63. Aparajita Puja
 64. Varahi Puja
 65. Narasimhi Puja
 66. Asitangabhairava Puja
 67. Rurubhairava Puja
 68. Chandabhairava Puja
 69. Krodhabhairava Puja
 70. Unmattabhairava Puja
 71. Kapalibhairava Puja
 72. Bhishanabhairava Puja
 73. Samharabhairava Puja
 74. Vatukagana Puja
 75. Dakini Puja
 76. Yogini Puja
 77. Kshetrapala Puja
 78. Indradidashadikpala Puja
 79. Mahakalashiva Puja
 80. Shavashiva Puja
 81. Astrapuja
 82. Gurupankti Puja
 83. Chhagbali (goat sacrifice / Kushmandadi Bali (pumpkin and other vegetable sacrifice) / Mahishbali (buffalo sacrifice)
 84. Dipamala Utsarga (offering 108 or 51 earthen lamps)
 85. Homa (Tantric Yajna) / Chandipath [Devi Mahatmyah (Durga Saptashati) recital]
 86. Dakshina
 87. Kali Stotram / Kali Shatanamastotram / Kali Sahasranama Stotram
 88. Kali Kavacham
 89. Dakshinakali Stotram / Adya Stotram
 90. Pushpanjali
 91. Visarjana
 92. Shantipath
 93. Surashodhan
 94. Mamsashodhan
 95. Karana Shodhan
With these 95 rituals prescribed by Todala Tantra, one can worship Goddess Kali in the best way.

No comments: