Thursday, 1 January 1970

रात्रिसूक्त (सामविधान ब्राह्मण)

रात्रिसूक्त (सामविधान ब्राह्मण, ३-८-२)

ॐ रात्रिं प्रपद्ये पुनर्भूं मयोभूं कन्यां
शिखण्डिनीं पाशहस्तां युवतीं कुमारिणीमादित्यः
श्रीचक्षुषे वान्तः प्राणाय सोमो गन्धाय आपः
स्नेहाय मनः अनुज्ञाय पृथिव्यै शरीरं ॥
॥ इति सामविधानब्राह्मणोक्तं रात्रिसूक्तं ॥

Post a Comment