Wednesday, 4 December 2013

Vedanta Sutra


 
1.1.1: athAto brahma-vij~nAsA
1.1.2  janmAdy asya yataH
1.1.3  zAstra-yonitvAt
1.1.4  tat tu samanvayAt
1.1.5  IkSater nAzabdam
1.1.6  gauNaz cen nAtma-zabdAt
1.1.7  tan-niSThasya mokSopadezAt
1.1.8  heyatva-vacanAc ca
1.1.9  svApyayAt
1.1.10  gati-sAmAnyAt
1.1.11  zrutatvAc ca
1.1.12: Ananda-mayo 'bhyAsAt
1.1.13  vikAra-zabdAn neti cen na prAcuryAt
1.1.14  tad-dhetu-vyapadezAc ca
1.1.15  mAntra-varNikam eva ca gIyate
1.1.16  netaro 'nupapatteH
1.1.17  bheda-vyapadezAt
1.1.18  kAmAc ca nAnumAnApekSA
1.1.19  asminn asya ca tad-yogam zAsti
1.1.20  antas tad-dharmopadezAt
1.1.21  bheda-vyapadezAc cAnyaH
1.1.22  AkAzas tal-li~NgAt
1.1.23  ata eva prANaH
1.1.24  jyotiz caraNAbhidhAnAt
1.1.25  chando-'bhidhAnAn neti cen na tathA ceto-'rpaNa-nigadAt tathA hi darzanam
1.1.26  bhUtAdi-pAda-vyapadezopapattez caivam
1.1.27  upadeza-bhedAn neti cen nobhayasminn apy avirodhAt
1.1.28  prANas tathAnugamAt
1.1.29  na vaktur AtmopadezAd iti ced adhyAtma-sambandha-bhUmA hy asmin
1.1.30  zAstra-dRStyA tUpadezo vAmadeva-vat
1.1.31  jIva-mukhya-prANa-li~NgAn neti cen nopAsa-traividhyAd AzritatvAd iha tad-yogAt
 
1.2.1  sarvatra prasiddhopadezAt
1.2.2  vivakSita-guNopapattez ca
1.2.3  anupapattes tu na zArIraH
1.2.4  karma-kartR-vyapadezAc ca
1.2.5  zabda-vizeSAt
1.2.6  smRtez ca
1.2.7  arbhakaukastvAt tad-vyapadezAc ca neti cen na nicAyyatvAd evam vyoma-vac ca
1.2.8  sambhoga-prAptir iti cen na vaizeSyAt
1.2.9  attA carAcara-grahaNAt
1.2.10  prakaraNAc ca
1.2.11  guhAm praviSTAv AtmAnau hi tad-darzanAt
1.2.12  vizeSaNAc ca
1.2.13  antara upapatteH
1.2.14  sthAnAdi-vyapadezAc ca
1.2.15  sukha-viziSTAbhidhAnAd eva ca
1.2.16  zrutopaniSatka-gaty-abhidhAnAc ca
1.2.17  anavasthiter asambhavAc ca netaraH
1.2.18  antaryAmy-adhidaivAdiSu tad-dharma-vyapadezAt
1.2.19  na ca smArtam atad-dharmAbhilApAt
1.2.20  zArIraz cobhaye 'pi hi bhedenainam abhidhIyate
1.2.21  adRzyatvAdi-guNo dharmokteH
1.2.22  vizeSaNa-bheda-vyapadezAbhyAm ca netarau
1.2.23  rUpopanyAsAc ca
1.2.24  prakaraNAc ca
1.2.25  vaizvAnaraH sAdhAraNa-zabda-vizeSAt
1.2.26  smaryamANam anumAnam syAd iti
1.2.27  zabdAdibhyo 'ntaH-pratiSThAnAc ca neti cen na tathA dRSTy-upadezAd asambhavAt puruSa-vidham api cainam adhIyate
1.2.28  ata eva na devatA bhUtam ca
1.2.29  sAkSAd apy avirodham jaiminiH
1.2.30  abhivyakter ity AzmarathyaH
1.2.31  anusmRter iti bAdariH
1.2.32  sampatter iti jaiminis tathA hi darzayati
1.2.33  Amananti cainam asmin
 
1.3.1:  dyu-bhv-Ady-Ayatanam sva-zabdAt
1.3.2   yuktopasRpya-vyapadezAt
1.3.3   nAnumAnam atac-chabdAt
1.3.4   prANa-bhRc ca
1.3.5   bheda-vyapadezAc ca
1.3.6   prakaraNAt
1.3.7   sthity-adanAbhyAm ca
1.3.8:  bhUmA samprasAdAd adhy-upadezAt
1.3.9   dharmopapattez ca
1.3.10:  akSaram ambarAnta-dhRteH
1.3.11   sA ca prazAsanAt
1.3.12   anya-bhAva-vyAvRttez ca
1.3.13:  IkSati-karma-vyapadezAt saH
1.3.14:  dahara uttarebhyaH
1.3.15   gati-zabdAbhyAm tathA hi dRSTam li~Ngam ca
1.3.16   dhRtez ca mahimno 'syAsminn upalabdheH
1.3.17   prasiddhez ca
1.3.18   itara-parAmarzAt sa iti cen nAsambhavAt
1.3.19   uttarAc ced AvirbhAva-svarUpas tu
1.3.20   anyArthaz ca parAmarzaH
1.3.21   alpa-zruter iti cet tad uktam
1.3.22   anukRtes tasya ca
1.3.23   api smaryate
1.3.24:  zabdAd eva pramitaH
1.3.25   hRdy apekSayA tu manuSyAdhikAratvAt
1.3.26:  tad-upary api bAdarAyaNaH sambhavAt
1.3.27   virodhaH karmaNIti cen nAneka-pratipatter darzanAt
1.3.28   zabda iti cen nAtaH prabhavAt pratyakSAnumAnAbhyAm
1.3.29   ata eva ca nityatvam
1.3.30   samAna-nAma-rUpatvAc cAvRttAv apy avirodho darzanAt smRtez ca
1.3.31   madhv-AdiSv asambhavAd anadhikAram jaiminiH
1.3.32   jyotiSi bhAvAc ca
1.3.33   bhAvam tu bAdarAyaNo 'sti hi
1.3.34:  zugasya tad-anAdara-zravaNAt tadAdravaNAt sucyate hi
1.3.35   kSatriyatvAvagatez cottaratra caitrarathena li~NgAt
1.3.36   samskAra-parAmarzAt tad-abhAvAbhilApAc ca
1.3.37   tad-abhAva-nirdhAraNe ca pravRtteH
1.3.38   zravaNAdhyayanArtha-pratiSedhAt smRtez ca
1.3.39:  kampanAt
1.3.40   jyotir darzanAt
1.3.41:  AkAzo 'rthAntaratvAdi-vyapadezAt
1.3.42:  suSupty-utkrAntyor bhedena
1.3.43   paty-Adi-zabdebhyaH
 
1.4.1:  AnumAnikam apy ekeSAm iti cen na zarIra-rUpaka-vinyasta-gRhItair
      darzayati ca
1.4.2   sUkSmam tu tad-arhatvAt
1.4.3   tad-adhInatvAd arthavat
1.4.4   j~neyatvAvacanAc ca
1.4.5   vadatIti cen na prAj~no hi prakaraNAt
1.4.6   trayANAm eva caivam upanyAsaH praznaz ca
1.4.7   mahad-vac ca
1.4.8:  camasa-vad avizeSAt
1.4.9   jyotir upakramA tu tathA hy adhIyata eke
1.4.10   kalpanopadezAc ca madhv-Adi-vad avirodhaH
1.4.11:  na sa~Nkhyopasa~NgrahAd api nAnA-bhAvAd atirekAc ca
1.4.12   prANAdayo vAkya-zeSAt
1.4.13   jyotiSaikeSAm asaty anne
1.4.14:  kAraNatvena ca AkAzAdiSu yathA-vyapadiSTokteH
1.4.15   samAkarSAt
1.4.16:  jagad-vAcitvAt
1.4.17   jIva-mukhya-prANa-li~NgAn neti cet tad vyAkhyAtam
1.4.18   anyArtham tu jaiminiH prazna-vyAkhyAnAbhyAm caivam eke
1.4.19:  vAkyAnvayAt
1.4.20   pratij~nA-siddher li~Ngam AzmarathyaH
1.4.21   utkramiSyata evam bhAvAd ity auDulomiH
1.4.22   avasthiter iti kAzakRtsnaH
1.4.23:  prakRtiz ca pratij~nA-dRSTAntAnuparodhAt
1.4.24   abhidhyopadezAc ca
1.4.25   sAkSAc cobhayAmnAnAt
1.4.26   Atma-kRteH pariNAmAt
1.4.27   yoniz ca hi gIyate
1.4.28   etena sarve vyAkhyAtA vyAkhyAtAH
 
2.1.1:  smRty-anavakAza-doSa-prasa~Nga iti cen nAnya-smRty-anavakAza-
      doSa-prasa~NgAt
2.1.2   itareSAm cAnupalabdheH
2.1.3:  etena yogaH pratyuktaH
2.1.4:  na vilakSaNatvAd asya tathAtvam ca zabdAt
2.1.5:  abhimAni-vyapadezas tu vizeSAnugatibhyAm
2.1.6:  dRzyate tu
2.1.7:  asad iti cen na pratiSedha-mAtratvAt
2.1.8   apItau tadvat prasa~NgAd asama~njasam
2.1.9   na tu dRSTAnta-bhAvAt
2.1.10   sva-pakSe doSAc ca
2.1.11   tarkApratiSThAnAd apy anyathAnumeyam iti ced evam apy
       anirmokSa-prasa~NgaH
2.1.12:  evam ziSTAparigrahA api vyAkhAtAH
2.1.13   bhoktr-Apatter avibhAgaz cet syAl loka-vat
2.1.14:  tad-ananyatvam ArambhaNa-zabdAdibhyaH
2.1.15   bhAve copalabdheH
2.1.16   sattvAc cAvarasya
2.1.17   asad-vyapadezAn neti cen na dharmAntareNa vAkya-zeSAt
2.1.18   yukteH zabdAntarAc ca
2.1.19   paTa-vac ca
2.1.20   yathA ca prANAdiH
2.1.21:  itara-vyapadezAd dhitAkaraNAdi-doSa-prasaktiH
2.1.22   adhikam tu bheda-nirdezAt
2.1.23   azmAdi-vac ca tad-anupapattiH
2.1.24:  upasamhAra-darzanAn neti cen na kSIra-vad dhi
2.1.25   devAdi-vad iti loke
2.1.26:  kRtsna-prasaktir niravayava-zabda-vyAkopo vA
2.1.27   zrutes tu zabda-mUlatvAt
2.1.28   Atmani caivam vicitrAz ca hi
2.1.29   sva-pakSe doSAc ca
2.1.30:  sarvopetA ca tad-darzanAt
2.1.31   vikaraNatvAn neti cet tad uktam
2.1.32:  na-prayojanavattvAt
2.1.33   loka-vat tu lIlA-kaivalyam
2.1.34:  vaiSamya-nairghRNye na sApekSatvAt tathA hi darzayati
2.1.35   na karmAvibhAgAd iti cen nAnAditvAt
2.1.36   upapadyate cAbhyupalabhyate ca
2.1.37:   sarva-dharmopapattez ca
 
2.2.1:  racanAnupapattez ca nAnumAnam
2.2.2   pravRttez ca
2.2.3   payo-'mba-vac cet tatrApi
2.2.4   vyatirekAnavasthitez cAnapekSatvAt
2.2.5   anyatrAbhAvAc ca na tRNAdi-vat
2.2.6   abhyupagame 'py arthAbhAvAt
2.2.7   puruSAzma-vad iti cet tathApi
2.2.8   a~NgitvAnupapattez ca
2.2.9   anyathAnumitau ca j~na-zakti-viyogAt
2.2.10   vipratiSedhAc cAsama~njasam
2.2.11:  mahad-dIrgha-vad vA hrasva-parimaNDalAbhyAm
2.2.12   ubhayathApi na karmAtas tad-abhAvaH
2.2.13   samavAyAbhyupagamAc ca sAmyAd anavasthiteH
2.2.14   nityam eva ca bhAvAt
2.2.15   rUpAdimattvAc ca viparyayo darzanAt
2.2.16   ubhayathA ca doSAt
2.2.17   aparigrahAc cAtyantam anapekSA
2.2.18:  samudAya ubhaya-hetuko 'pi tad-aprAptiH
2.2.19   itaretara-pratyayatvAd iti cen notpatti-mAtra-nimittatvAt
2.2.20   uttarotpAde ca pUrva-nirodhAt
2.2.21   asati pratij~noparodho yaugapadyam anyathA
2.2.22   pratisa~NkhyApratisa~NkhyA-nirodhAprAptir avicchedAt
2.2.23   ubhayathA ca doSAt
2.2.24   AkAze cAvizeSAt
2.2.25   anusmRtez ca
2.2.26   nAsato 'dRSTatvAt
2.2.27   udAsInAnAm api caivam siddhiH
2.2.28:  nAbhAva upalabdheH
2.2.29   vaidharmyAc ca na svapnAdi-vat
2.2.30   na bhAvo 'nupalabdheH
2.2.31   kSaNikatvAc ca
2.2.32:  sarvathAnupapattez ca
2.2.33:  naikasminn asambhavAt
2.2.34   evam cAtmAkArtsnyam
2.2.35   na ca paryAyAd apy avirodho vikArAdibhyaH
2.2.36   antyAvasthitez cobhaya-nityatvAd avizeSAt
2.2.37:  patyur asAma~njasyAt
2.2.38   sambandhAnupapattez ca
2.2.39   adhiSThAnAnupapattez ca
2.2.40   karaNa-vac cen na bhogAdibhyaH
2.2.41   antavattvam asarva-j~natA vA
2.2.42:  utpatty-asambhavAt
2.2.43   na ca kartuH karaNam
2.2.44   vij~nAnAdi-bhAve vA tad-apratiSedhaH
2.2.45   vipratiSedhAc ca
 
 
2.3.1:  na viyad azruteH
2.3.2   asti tu
2.3.3   gauNy asambhavAc zabdAc ca
2.3.4   syAc caikasya brahma-zabdAt
2.3.5   pratij~nA-hAnir avyatirekAc chabdebhyaH
2.3.6   yAvad-vikAram tu vibhAgo loka-vat
2.3.7:  etena mAtarizvA vyAkhyAtaH
2.3.8:  asambhavas tu sato 'nupapatteH
2.3.9:  tejo 'tas tathA hy Aha
2.3.10:  ApaH
2.3.11:  pRthivy adhikAra-rUpa-zabdAntarebhyaH
2.3.12:  tad-abhidhyAnAd eva tu tal-li~NgAt saH
2.3.13:  viparyayeNa tu kramo 'ta upapadyate ca
2.3.14:  antarA vij~nAna-manasI krameNa tal-li~NgAd iti cen nAvizeSAt
2.3.15:  carAcara-vyapAzrayas tu syAt tad-vyapadezo 'bhAktas tad-bhAva-
       bhAvitvAt
2.3.16:  nAtmA zruter nityatvAc ca tAbhyaH
2.3.17:  j~no 'ta eva
2.3.18:  utkrAnti-gaty-AgatInAm
2.3.19   svAtmanA cottarayoH
2.3.20   nANur atac-chruter iti cen netarAdhikArAt
2.3.21   sva-zabdonmAnAbhyAm ca
2.3.22   avirodhaz candana-vat
2.3.23   avasthiti-vaizeSyAd iti cen nAbhyupagamAd hRdi hi
2.3.24   guNAd vAloka-vat
2.3.25   vyatireko gandha-vat tathA hi darzayati
2.3.26   pRthag-upadezAt
2.3.27   tad-guNa-sAratvAt tad-vyapadezaH prAj~na-vat
2.3.28   yAvad-Atma-bhAvitvAc ca na doSas tad-darzanAt
2.3.29   pumstvAdivattvasya sato 'bhivyakti-yogAt
2.3.30   nityopalabdhy-anupalabdhi-prasa~Ngo 'nyatara-niyamo vAnyathA
2.3.31:  kartA zAstrArthavattvAt
2.3.32   vihAropadezAt
2.3.33   upAdAnAt
2.3.34   vyapadezAc ca kriyAyAm na cen nirdeza-viparyayaH
2.3.35   upalabdhi-vad aniyamaH
2.3.36   zakti-viparyayAt
2.3.37   samAdhy-abhAvAc ca
2.3.38:  yathA ca takSobhayathA
2.3.39:  parAt tu tac-chruteH
2.3.40   kRta-prayatnApekSas tu vihita-pratiSiddhAvaiyarthyAdibhyaH
2.3.41:  amzo nAnA-vyapadezAd anyathA cApi dAsa-kitavAditvam adhIyata eke
2.3.42   mantra-varNAt
2.3.43   api smaryate
2.3.44:  prakAzAdi-van naivam paraH
2.3.45   smaranti ca
2.3.46   anuj~nA-parihArau deha-sambandhAj jyotir-Adi-vat
2.3.47   asantatez cAvyatirekaH
2.3.48   AbhAsa eva ca
2.3.49:  adRSTAniyamAt
2.3.50   abhisandhyAdiSv api caivam
2.3.51   pradezAd iti cen nAntar-bhAvAt
 
2.4.1:  tathA prANAH
2.4.2   gauNy asambhavAt
2.4.3   tat-prAk zrutez ca
2.4.4   tat-pUrvakatvAd vAcaH
2.4.5:  sapta-gater vizeSitatvAc ca
2.4.6   hastAdayas tu sthite 'to naivam
2.4.7:  aNavaz ca
2.4.8:  zreSThaz ca
2.4.9:  na vAyu-kriye pRthag-upadezAt
2.4.10   cakSur-Adi-vat tu tat-saha ziSTyAdibhyaH
2.4.11:  akaraNatvAc ca na doSas tathA hi darzayati
2.4.12:  pa~nca-vRttir mano-vad vyapadizyate
2.4.13:  aNuz ca
2.4.14:  jyotir-Ady-adhiSThAnam tu tad-AmananAt
2.4.15   prANavatA zabdAt
2.4.16   tasya ca nityatvAt
2.4.17:  ta indriyANi tad-vyapadezAd anyatra zreSThyAt
2.4.18   bheda-zruteH
2.4.19   vailakSaNyAc ca
2.4.20:  samj~nA-mUrti-k„ptis tu tri-vRt kurvata upadezAt
2.4.21   mAmsAdi bhaumam yathA-zabdam itarayoz ca
2.4.22   vaizeSyAt tu tad-vAdas tad-vAdaH
 
3.1.1:  tad-antara-pratipattau ramhati sampariSvaktaH prazna-nirUpaNAbhyAm
3.1.2   try-AtmakatvAt tu bhUyastvAt
3.1.3   prANa-gatez ca
3.1.4   agny-Adi-gati-zruter iti cen na bhAktatvAt
3.1.5   prathame 'zravaNAd iti cen na tA eva hy upapatteH
3.1.6   azrutatvAd iti cen na iSTAdi-kAriNAm pratIteH
3.1.7   bhAktam vAnAtma-vittvAt tathA hi darzayati
3.1.8:  kRtAtyaye 'nuzayavAn dRSTa-smRtibhyAm
3.1.9   yathetam anevam ca
3.1.10   caraNAd iti cen na tad-upalakSaNArtheti kArSNAjiniH
3.1.11   Anarthakyam iti cen na tad-apekSatvAt
3.1.12   sukRta-duSkRte eveti tu bAdariH
3.1.13:  aniSTAdi-kAriNAm api ca zrutam
3.1.14   samyamane tv anubhUyetareSAm ArohAvarohau tad-gati-darzanAt
3.1.15   smaranti ca
3.1.16   api sapta
3.1.17   tatrApi ca tad-vyApArAd avirodhaH
3.1.18   vidyA-karmaNor iti tu prakRtatvAt
3.1.19   na tRtIye tathopalabdheH
3.1.20   smaryate 'pi ca loke
3.1.21   darzanAc ca
3.1.22   tRtIya-zabdAvarodhaH samzoka-jasya
3.1.23:  tat-svAbhAvyApattir upapatteH
3.1.24:  nAti-cireNa vizeSAt
3.1.25:  anyAdhiSThite pUrvavad-abhilApAt
3.1.26   azuddham iti cen na zabdAt
3.1.27   retaH-sig-yogo 'tha
3.1.28   yoneH zarIram
 
3.2.1:  sandhye sRSTir Aha hi
3.2.2   nirmAtAram caike putrAdayaz ca
3.2.3   mAyA-mAtram tu kArtsnyenAnabhivyakta-svarUpatvAt
3.2.4:  sUcakaz ca hi zruter AcakSate ca tad-vidaH
3.2.5   parAbhidhyAnAt tu tirohitam tato hy asya bandha-viparyayau
3.2.6:  deha-yogAd vA so 'pi
3.2.7:  tad-abhAvo nADISu tac-chruter Atmani ca
3.2.8   ataH prabodho 'smAt
3.2.9   sa eva tu karmAnusmRti-zabda-vidhibhyaH
3.2.10:  mugdhe 'rdha-samprAptiH parizeSAt
3.2.11:  na sthAnato 'pi parasyobhaya-li~Ngam sarvatra hi
3.2.12   na bhedAd iti cen na pratyekam atad-vacanAt
3.2.13   api caivam eke
3.2.14:  arUpa-vad eva tat-pradhAnatvAt
3.2.15   prakAza-vac cAvaiyarthyam
3.2.16   Aha ca tan-mAtram
3.2.17   darzayati cAtho api smaryate
3.2.18:  ata eva copamA sUryakAdi-vat
3.2.19:  ambu-vad agrahaNAt tu na tathAtvam
3.2.20   vRddhi-hrAsa-bhAktvam antar-bhAvAd ubhaya-sAma~njasyAd evam
3.2.21   darzanAc ca
3.2.22:  prakRtaitAvattvam hi pratiSedhati tato bravIti ca bhUyaH
3.2.23:  tad avyaktam Aha hi
3.2.24:  api samrodhane pratyakSAnumAnAbhyAm
3.2.25   prakAza-vac cAvaizeSyAt
3.2.26   prakAzaz ca karmaNy abhyAsAt
3.2.27   ato 'nantena tathA hi li~Ngam
3.2.28:  ubhaya-vyapadezAt tv ahi-kuNDala-vat
3.2.29   prakAzAzraya-vad vA tejastvAt
3.2.30   pUrva-vad vA
3.2.31   pratiSedhAc ca
3.2.32:  param ataH setUnmAna-sambandha-bheda-vyapadezebhyaH
3.2.33   sAmAnyAt tu
3.2.34   buddhy-arthaH pAda-vat
3.2.35:  sthAna-vizeSAt prakAzAdi-vat
3.2.36   upapattez ca
3.2.37:  tathAnya-pratiSedhAt
3.2.38:  anena sarva-gatatvam AyAma-zabdAdibhyaH
3.2.39   phalam ata upapatteH
3.2.40   zrutatvAc ca
3.2.41   dharmam jaiminir ata eva
3.2.42   pUrvam tu bAdarAyaNo hetu-vyapadezAt
 
3.3.1:  sarva-vedAnta-pratyayam codanAdy-avizeSAt
3.3.2   bhedAd iti cen naikasyAm api
3.3.3   svAdhyAyasya tathAtvena hi samAcAre 'dhikArAc ca
3.3.4   sarva-vac ca tan-niyamaH
3.3.5   darzayati ca
3.3.6:  upasamhAro 'rthAbhedAd vidhi-zeSa-vat samAne ca
3.3.7   anyathAtvam zabdAd iti cen nAvizeSAt
3.3.8:  na vA prakaraNa-bhedAt paro-varIyastvAdi-vat
3.3.9   samj~nAtaz cet tad uktam asti tu tad api
3.3.10:  vyAptez ca sama~njasam
3.3.11:  sarvAbhedAd anyatreme
3.3.12:  AnandAdayaH pradhAnasya
3.3.13:  priya-zirastvAdy-aprAptir upacayApacayau hi bhede
3.3.14   itare tv artha-sAmAnyAt
3.3.15   AdhyAnAya prayojanAbhAvAt
3.3.16   Atma-zabdAc ca
3.3.17   Atma-gRhItir itara-vad uttarAt
3.3.18   anvayAd iti cet syAd avadhAraNAt
3.3.19:  kAryAkhyAnAd apUrvam
3.3.20:  samAna evam cAbhedAt
3.3.21   sambandhAd evam anyatrApi
3.3.22   na vAvizeSAt
3.3.23   darzayati ca
3.3.24   sambhRti-dyu-vyApty api cAtaH
3.3.25   puruSa-vidyAyAm iva cetareSAm anAmnAnAt
3.3.26:  vedhAdy-artha-bhedAt
3.3.27:  hAnau tUpAyana-zabda-zeSatvAt kuzAc chanda-stuty-upagAna-vat tad uktam
3.3.28   sAmparAye tarhy AbhAvAt tathA hy anye
3.3.29:  chandata ubhayAvirodhAt
3.3.30   gater arthavattvam ubhayathAnyathA hi virodhaH
3.3.31:  upapannas tal-lakSaNArthopalabdher loka-vat
3.3.32:  aniyamaH sarveSAm avirodhAc chabdAnumAnAbhyAm
3.3.33   yAvad-adhikAram avasthitir AdhikArikANAm
3.3.34:  akSara-dhiyAm tv avarodhaH sAmAnya-tad-bhAvAbhyAm aupasada-vat tad uktam
3.3.35   iyad AmananAt
3.3.36:  antarA bhUta-grAma-vat svAtmanaH
3.3.37   anyathA bhedAnupapattir iti cen nopadezAntara-vat
3.3.38   vyatihAro vizimSanti hItara-vat
3.3.39:  saiva hi satyAdayaH
3.3.40:  kAmAdItaratra tatra cAyatanAdibhyaH
3.3.41   AdarAd alopaH
3.3.42   upasthite 'tas tad-vacanAt
3.3.43:  tan-nirdhAraNAniyamas tad-dRSTeH pRthag-pratibandhaH phalam
3.3.44:  pradAna-vad eva tad uktam
3.3.45:  li~Nga-bhUyastvAt tad dhi balIyas tad api
3.3.46:  pUrva-vikalpaH prakaraNAt syAt kriyA-mAnasa-vat
3.3.47   atidezAc ca
3.3.48:  vidyaiva tu tan-nirdhAraNAt
3.3.49   darzanAc ca
3.3.50   zruty-Adi-balIyastvAc ca na bAdhaH
3.3.51:  anubandhAdibhyaH
3.3.52:  praj~nAntara-pRthaktva-vad dRSTiz ca tad uktam
3.3.53   na sAmAnyAd apy upalabdher mRtyu-van na hi lokApattiH
3.3.54:  pareNa ca zabdasya tAd-vidhyam bhUyastvAt tv anubandhaH
3.3.55:  eka AtmanaH zarIre bhAvAt
3.3.56:  vyatirekas tad-bhAva-bhAvitvAn na tUpalabdhi-vat
3.3.57   a~NgAvabaddhAs tu na zAkhAsu hi prativedam
3.3.58   mantrAdi-vad vAvirodhaH
3.3.59:  bhUyaH kratu-vat jyAyastvam tathA hi darzayati
3.3.60:  nAnA zabdAdi-bhedAt
3.3.61:  vikalpo 'viziSTa-phalatvAt
3.3.62:  kAmyAs tu yathA-kAmam samuccIyeran na vA pUrva-hetv-abhAvAt
3.3.63:  a~NgeSu yathAzraya-bhAvaH
3.3.64   ziSTez ca
3.3.65   samAhArAt
3.3.66   guNa-sAdhAraNya-zrutez ca
3.3.67   na vA tat-saha-bhAvAzruteH
3.3.68   darzanAc ca
 
3.4.1:  puruSArtho 'taH zabdAd iti bAdarAyaNaH
3.4.2:  zeSatvAt puruSArtha-vAdo yathAnyeSv iti jaiminiH
3.4.3   AcAra-darzanAt
3.4.4   tac-chruteH
3.4.5   samanvArambhaNAt
3.4.6   tadvato vidhAnAt
3.4.7   niyamAc ca
3.4.8:  adhikopa-dezAt tu bAdarAyaNasyaivam tad-darzanAt
3.4.9   tulyam tu darzanam
3.4.10   asArvatrikI
3.4.11   vibhAgaH zata-vat
3.4.12   adhyayana-mAtravataH
3.4.13   nAvizeSAt
3.4.14   stutaye 'numatir vA
3.4.15:  kAma-kAreNa caike
3.4.16   upamardam ca
3.4.17   Urdhva-retaHsu ca zabde hi
3.4.18   parAmarzam jaiminir acodanA cApavadati hi
3.4.19   anuSTheyam bAdarAyaNaH sAmya-zruteH
3.4.20   vidhir vA dhAraNa-vat
3.4.21   stuti-mAtram upAdAnAd iti cen nApUrvatvAt
3.4.22   bhAva-zabdAc ca
3.4.23   pAriplavArthA iti cen na vizeSitatvAt
3.4.24   tathA caika-vAkyatopabandhAt
3.4.25   ata eva cAgnIndhanAdy-anapekSA
3.4.26:  sarvApekSA ca yaj~nAdi-zrutir azva-vat
3.4.27   zama-damAdy-upetas tu syAt tathApi tu tad-vidhes tad-a~NgatayA
       teSAm avazyAnuSTheyatvAt
3.4.28:  sarvAnnAnumatiz ca prANAtyaye tad-darzanAt
3.4.29   abAdhAc ca
3.4.30   api smaryate
3.4.31   zabdaz cAto 'kAma-cAre
3.4.32:  vihitatvAc cAzrama-karmApi
3.4.33   saha-kAritvena ca
3.4.34:  sarvathApi tatra vobhaya-li~NgAt
3.4.35   anabhibhavam ca darzayati
3.4.36   antarA cApi tu tad-dRSTeH
3.4.37   api smaryate
3.4.38   vizeSAnugrahaz ca
3.4.39:  atas tv itarat jyAyo li~NgAc ca
3.4.40   tad-bhUtasya tu nAtad-bhAvo jaiminer api niyamAtad-rUpAbhAvebhyaH
3.4.41   na cAdhikArikam api patanAnumAnAt tad-ayogAt
3.4.42   upapUrvam api tv eke bhAvam azana-vat tad uktam
3.4.43   bahis tUbhayathApi smRter AcArAc ca
3.4.44:  svAminaH phala-zruter ity AtreyaH
3.4.45   Artvijyam ity auDulomis tasmai hi parikrIyate
3.4.46   zrutez ca
3.4.47:  sahakAry-antara-vidhiH pakSeNa tRtIyam tadvato vidhy-Adi-vat
3.4.48:  kRtsna-bhAvAt tu gRhiNopasamhAraH
3.4.49   mauna-vad itareSAm apy upadezAt
3.4.50:  anAviSkurvann anvayAt
3.4.51:  aihikam aprastuta-pratibandhe tad-darzanAt
3.4.52:  evam mukti-phalAniyamas tad-avasthAvadhRtes tad-avasthAvadhRteH
 
4.1.1:  AvRttir asakRd upadezAt
4.1.2   li~NgAc ca
4.1.3:  Atmeti tUpagacchanti grAhayanti ca
4.1.4:  na pratIke na hi saH
4.1.5:  brahma-dRSTir utkarSAt
4.1.6:  AdityAdi-matayaz cA~Nga upapatteH
4.1.7:  AsInaH sambhavAt
4.1.8   dhyAnAc ca
4.1.9   acalatvam cApekSya
4.1.10   smaranti ca
4.1.11:  yatraikAgratA tatrAvizeSAt
4.1.12:  AprAyaNAt tatrApi hi dRSTam
4.1.13:  tad-adhigama uttara-pUrvAghora-zleSa-vinAzau tad-vyapadezAt
4.1.14:  itarasyApy evam azleSaH pAte tu
4.1.15:  anArabdha-kArye eva tu pUrve tad-avadheH
4.1.16:  agni-hotrAdi tu tat-kAryAyaiva tad-darzanAt
4.1.17:  ato 'nyApi hy ekeSAm ubhayoH
4.1.18   yad eva vidyayeti hi
4.1.19   bhogena tv itare kSapayitvAtha sampadyate
 
4.2.1:  vA~N-manasi darzanAc chabdAc ca
4.2.2   ata eva ca sarvANy anu
4.2.3:  tan-manaH prANa uttarAt
4.2.4:  so 'dhyakSe tad-upagamAdibhyaH
4.2.5:  bhUteSu tac-chruteH
4.2.6   naikasmin darzayato hi
4.2.7:  samAnA cAsRty-upakramAd amRtatvam cAnupoSya
4.2.8   tad ApIteH samsAra-vyapadezAt
4.2.9   sUkSma-pramANataz ca tathopalabdheH
4.2.10   nopamardenAtaH
4.2.11   tasyaiva copapatter uSmA
4.2.12   pratiSedhAd iti cen na zArIrAt
4.2.13   spaSTo hy ekeSAm
4.2.14   smaryate ca
4.2.15:  tAni pare tathA hy Aha
4.2.16:  avibhAgo vacanAt
4.2.17:  tad-oko 'gra-jvalanam tat-prakAzita-dvAro vidyA-sAmArthyAt
       tac-cheSa-gaty-anusmRti-yogAc ca hArdAnugRhItaH zatAdhikayA
4.2.18:  razmy-anusArI
4.2.19   nizi neti cen na sambandhasya yAvad-deha-bhAvitvAd darzayati ca
4.2.20:  ataz cAyane 'pi dakSiNe
4.2.21   yoginaH prati smaryate smArte caite
 
4.3.1:  sandhye sRSTir Aha hi
4.3.2   nirmAtAram caike putrAdayaz ca
4.3.3   mAyA-mAtram tu kArtsnyenAnabhivyakta-svarUpatvAt
4.3.4:  sUcakaz ca hi zruter AcakSate ca tad-vidaH
4.3.5   parAbhidhyAnAt tu tirohitam tato hy asya bandha-viparyayau
4.3.6:  deha-yogAd vA so 'pi
4.3.7:  tad-abhAvo nADISu tac-chruter Atmani ca
4.3.8   ataH prabodho 'smAt
4.3.9   sa eva tu karmAnusmRti-zabda-vidhibhyaH
4.3.10:  mugdhe 'rdha-samprAptiH parizeSAt
4.3.11:  na sthAnato 'pi parasyobhaya-li~Ngam sarvatra hi
4.3.12   na bhedAd iti cen na pratyekam atad-vacanAt
4.3.13   api caivam eke
4.3.14:  arUpa-vad eva tat-pradhAnatvAt
4.3.15   prakAza-vac cAvaiyarthyam
4.3.16   Aha ca tan-mAtram
4.3.17   darzayati cAtho api smaryate
4.3.18:  ata eva copamA sUryakAdi-vat
4.3.19:  ambu-vad agrahaNAt tu na tathAtvam
4.3.20   vRddhi-hrAsa-bhAktvam antar-bhAvAd ubhaya-sAma~njasyAd evam
4.3.21   darzanAc ca
4.3.22:  prakRtaitAvattvam hi pratiSedhati tato bravIti ca bhUyaH
4.3.23:  tad avyaktam Aha hi
4.3.24:  api samrodhane pratyakSAnumAnAbhyAm
4.3.25   prakAza-vac cAvaizeSyAt
4.3.26   prakAzaz ca karmaNy abhyAsAt
4.3.27   ato 'nantena tathA hi li~Ngam
4.3.28:  ubhaya-vyapadezAt tv ahi-kuNDala-vat
4.3.29   prakAzAzraya-vad vA tejastvAt
4.3.30   pUrva-vad vA
4.3.31   pratiSedhAc ca
4.3.32:  param ataH setUnmAna-sambandha-bheda-vyapadezebhyaH
4.3.33   sAmAnyAt tu
4.3.34   buddhy-arthaH pAda-vat
4.3.35:  sthAna-vizeSAt prakAzAdi-vat
4.3.36   upapattez ca
4.3.37:  tathAnya-pratiSedhAt
4.3.38:  anena sarva-gatatvam AyAma-zabdAdibhyaH
4.3.39   phalam ata upapatteH
4.3.40   zrutatvAc ca
4.3.41   dharmam jaiminir ata eva
4.3.42   pUrvam tu bAdarAyaNo hetu-vyapadezAt
 
4.4.1:  sampad-AvirbhAvaH svena-zabdAt
4.4.2   muktaH pratij~nAnAt
4.4.3   AtmA prakaraNAt
4.4.4:  avibhAgena dRSTatvAt
4.4.5:  brAhmeNa jaiminir upanyAsAdibhyaH
4.4.6   citi tan-mAtreNa tad-AtmakatvAd ity auDulomiH
4.4.7:  evam apy upanyAsAt pUrva-bhAvAd avirodham bAdarAyaNaH
4.4.8:  sa~NkalpAd eva tac-chruteH
4.4.9:  ata eva cAnanyAdhipatiH
4.4.10:  abhAvam bAdarir Aha hy evam
4.4.11   bhAvam jaiminir vikalpAmananAt
4.4.12   dvAdazAha-vad ubhaya-vidham bAdarAyaNo 'taH
4.4.13:  tanv-abhAve sandhya-vad upapatteH
4.4.14   bhAve jAgrad-vat
4.4.15:  pradIpa-vad Avezas tathA hi darzayati
4.4.16   svApyaya-sampattyor anyatarApekSyam AviSkRtam hi
4.4.17:  jagad-vyApAra-varjam prakaraNAd asannihitatvAt
4.4.18   pratyakSopadezAn neti cen nAdhikArika-maNDalasyokteH
4.4.19   vikArAvarti ca tathA hi sthitim Aha
4.4.20   darzayataz caivam pratyakSAnumAne
4.4.21   bhoga-mAtra-sAmya-li~NgAc ca
4.4.22:  anAvRttiH zabdAd anAvRttiH zabdAt

No comments: