Thursday, 1 January 1970

Prathama Charitra (Mahakali)

Sanskrit:

ॐ नमश्चण्डिकायै ॥

विनियोगः
अस्य श्री प्रथमचरित्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । महाकाली देवता । गायत्री छन्दः । नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् । अग्निस्तत्त्वम् । ऋग्वेदः स्वरूपम् । श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ।

। ध्यानम् ।
ॐ खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः
शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् ।
नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कौटभम् ॥

ॐ नमश्चण्डिकायै ॥

ॐ  ऐं  विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् ॥ ७०॥
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ ७१॥
ब्रह्मोवाच ॥ ७२॥
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका ॥ ७३॥
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ।
अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्याविशेषतः ॥ ७४॥
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ।
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् ॥ ७५॥
त्वयैतत् पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ।
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ ७६॥
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ।
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ॥ ७७॥
महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी ।
प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ ७८॥
कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा ।
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा ॥ ७९॥
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ।
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ ८०॥
शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ।
सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ ८१॥
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ।
यच्च किञ्चित्क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ॥ ८२॥
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया ।
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् ॥ ८३॥
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ।
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च ॥ ८४॥
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् ।
सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता ॥ ८५॥
मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ ।
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ॥ ८६॥
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥ ८७॥

Bengali:

॥ ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

॥ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

বিনিয়োগঃ
অস্য শ্রী প্রথমচরিত্রস্য । ব্রহ্মা ঋষিঃ । মহাকালী দেবতা । গায়ত্রী ছন্দঃ । নন্দা শক্তিঃ । রক্তদন্তিকা বীজম্ । অগ্নিস্তত্ত্বম্ । ঋগ্বেদঃ স্বরূপম্ । শ্রীমহাকালীপ্রীত্যর্থে প্রথমচরিত্রজপে বিনিয়োগঃ ।
। ধ্যানম্ ।

ওঁ খড্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘাঞ্ছূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্ ।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
য়ামস্তৌত্স্বপিতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৌটভম্ ॥

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

ওঁ ঐং  বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্ ॥ ৭০॥
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥ ৭১॥
ব্রহ্মোবাচ ॥ ৭২॥
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা ॥ ৭৩॥
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ।
অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা য়ানুচ্চার্যাবিশেষতঃ ॥ ৭৪॥
ত্বমেব সন্ধ্যা সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা ।
ত্বয়ৈতদ্ধার্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতত্ সৃজ্যতে জগত্ ॥ ৭৫॥
ত্বয়ৈতত্ পাল্যতে দেবি ত্বমত্স্যন্তে চ সর্বদা ।
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ॥ ৭৬॥
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ।
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ ॥ ৭৭॥
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহেশ্বরী ।
প্রকৃতিস্ত্বং চ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী ॥ ৭৮॥
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ।
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা ॥ ৭৯॥
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ।
খড্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা ॥ ৮০॥
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা ।
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী ॥ ৮১॥
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ।
য়চ্চ কিঞ্চিত্ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে ॥ ৮২॥
তস্য সর্বস্য য়া শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া ।
য়য়া ত্বয়া জগত্স্রষ্টা জগত্পাত্যত্তি য়ো জগত্ ॥ ৮৩॥
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ।
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ ॥ ৮৪॥
কারিতাস্তে য়তোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেত্ ।
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা ॥ ৮৫॥
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ।
প্রবোধং চ জগত্স্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু ॥ ৮৬॥
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৮৭॥

Post a Comment