Thursday, 1 January 1970

দেবীসূক্তং

॥ অথ দেবীসূক্তম্ ॥

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্ ।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে য়জমানায় সুন্বতে ॥ ২॥
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা য়জ্ঞিয়ানাম্ ।
তাং ভা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩॥
ময়া সো অন্নমত্তি য়ো বিপশ্যতি য়ঃ প্রাণিতি য় ঈং শৃণোত্যুক্তম্ ।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ ।
য়ং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫॥
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম য়োনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে ।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭॥
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যা রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা ।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮॥
  
॥ ইতি ঋগ্বেদোক্তং দেবীসূক্তং সমাপ্তম্ ॥
         ॥ ওঁ তত্ সত্ ওঁ ॥

Post a Comment