Thursday, 1 January 1970

अपराधक्षमापणस्तोत्र

संकल्पसिद्धि-प्रार्थना
अपराधक्षमापणस्तोत्र

ॐ नमश्चण्डिकायै

ॐ यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनंच यद्भवेत् ।
पूर्णं भवतु तत् सर्वं त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ।।
यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग-विन्द्वक्षरहीनमीरितम् ।
तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः संकल्पसिद्धिश्च सदैव जायताम् ।।
यन्मात्राविन्दुविन्दुद्वितयपदपदद्वन्द्ववर्णादिहीनम् भक्त्याभक्त्यानुपूर्वं प्रसभकृतिवशाद् व्यक्तमव्यक्तमम्ब ।
मोहादज्ञानतो वा पठितमपठितं साम्प्रतं ते स्तवेहस्मिन् तत् सर्वं सांगमास्तां भगवती वरदे त्वत्प्रसादात् प्रसीद ।।
प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले ।
प्रसादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमस्तु ते ।।
यस्यार्थे पठितं स्तोत्रं तवेदं शंकरप्रिये ।
तस्य देहस्य गेहस्य शान्तिर्भवतु सर्वदा ।।
ॐ तत् सत् ॐ
॥ इति अपराधक्षमापणस्तोत्रं समाप्तम् ॥

Post a Comment