Thursday, 1 January 1970

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ (দেব্যা দূতসংবাদ)

॥ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

বিনিয়োগঃ
অস্য শ্রী উত্তরচরিত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ । শ্রীমহাসরস্বতী দেবতা । অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ । ভীমা শক্তিঃ । ভ্রামরী বীজম্ ।
সূর্যস্তত্ত্বম্ । সামবেদঃ স্বরূপম্ । শ্রীমহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থে উত্তরচরিত্রপাঠে বিনিয়োগঃ ।

ধ্যানম্

ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্ ।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্ ॥

ॐ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা ।
চতুর্ভির্ভুজৈঃ শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা ।।
আমুক্তাঞ্জদ হার কঙ্কণ রণত্ কান্চীক্বণন্নূপুরা ।
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসত্কুণ্ডলা ।।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ ক্লীং ঋষিরুবাচ ॥ ১॥
পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ ।
ত্রৈলোক্যং য়জ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াত্ ॥ ২॥
তাবেব সূর্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্ ।
কৌবেরমথ য়াম্যং চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥ ৩॥
তাবেব পবনর্দ্ধিং চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম চ ।
ততো দেবা বিনির্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥ ৪॥
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ ।
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥ ৫॥
তয়াস্মাকং বরো দত্তো য়থাপত্সু স্মৃতাখিলাঃ ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তত্ক্ষণাত্পরমাপদঃ ॥ ৬॥
ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্ ।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ৭॥
দেবা ঊচুঃ ॥ ৮॥
নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৯॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ ।
জ্যোত্স্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ ।
নৈরৃত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ১১॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১২॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ ।
নমো জগত্প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৩॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৪-১৬॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৭-১৯॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২০-২২॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৩-২৫॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৬-২৮॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৯-৩১॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩২-৩৪॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৫-৩৭॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৮-৪০॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪১-৪৩॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৪-৪৬॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৭-৪৯॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫০-৫২॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৩-৫৫॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৬-৫৮॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৯-৬১॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬২-৬৪॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৫-৬৭॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৮-৭০॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭১-৭৩॥
য়া দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৪-৭৬॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাং চাখিলেষু য়া ।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্ত্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৭॥
চিতিরূপেণ য়া কৃত্স্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগত্ ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৮-৮০॥
স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়া-
ত্তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা ।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥ ৮১॥
য়া সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে ।
য়া চ স্মৃতা তত্ক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ ॥ ৮২॥
ঋষিরুবাচ ॥ ৮৩॥
এবং স্তবাভিয়ুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী ।
স্নাতুমভ্যায়য়ৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ॥ ৮৪॥
সাব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা ।
শরীরকোশতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাব্রবীচ্ছিবা ॥ ৮৫॥
স্তোত্রং মমৈতত্ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ ।
দেবৈঃ  সমেতৈঃ  সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥ ৮৬॥
শরীরকোশাদ্যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা ।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥ ৮৭॥
তস্যাং বিনির্গতায়াং তু কৃষ্ণাভূত্সাপি পার্বতী ।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥ ৮৮॥
ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্ ।
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৮৯॥
তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা সাতীব সুমনোহরা ।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥ ৯০॥
নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্ ।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাং চাসুরেশ্বর ॥ ৯১॥
স্ত্রীরত্নমতিচার্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা ।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ৯২॥
য়ানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো ।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে ॥ ৯৩॥
ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাত্ ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥ ৯৪॥
বিমানং হংসসংয়ুক্তমেতত্তিষ্ঠতি তেঽঙ্গণে ।
রত্নভূতমিহানীতং য়দাসীদ্বেধসোঽদ্ভুতম্ ॥ ৯৫॥
নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাত্ ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥  ৯৬॥
ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি ।
তথায়ং স্যন্দনবরো য়ঃ পুরাসীত্প্রজাপতেঃ ॥ ৯৭॥
মৃত্যোরুত্ক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা ।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥ ৯৮॥
নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ ।
বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী ॥ ৯৯॥
এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে ।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥ ১০০॥
ঋষিরুবাচ ॥ ১০১॥
নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্ ॥ ১০২॥
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম ।
য়থা চাভ্যেতি সম্প্রীত্যা তথা কার্যং ত্বয়া লঘু ॥ ১০৩॥
স তত্র গত্বা য়ত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতিশোভনে ।
তাং চ দেবীং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥ ১০৪॥
দূত উবাচ ॥ ১০৫॥
দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বত্সকাশমিহাগতঃ ॥ ১০৬॥
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বাসু য়ঃ সদা দেবয়োনিষু ।
নির্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স য়দাহ শৃণুষ্ব তত্ ॥ ১০৭॥
মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ ।
য়জ্ঞভাগানহং সর্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০৮॥
ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ ।
তথৈব গজরত্নং চ হৃতং দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥ ১০৯॥
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তত্প্রণিপত্য সমর্পিতম্ ॥ ১১০॥
য়ানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্বেষূরগেষু চ ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময়্যেব শোভনে ॥ ১১১॥
স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্ ।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ য়তো রত্নভুজো বয়ম্ ॥ ১১২॥
মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্ ।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ য়তঃ ॥ ১১৩॥
পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মত্পরিগ্রহাত্ ।
এতদ্বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মত্পরিগ্রহতাং ব্রজ ॥ ১১৪॥
ঋষিরুবাচ ॥ ১১৫॥
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা য়য়েদং ধার্যতে জগত্ ॥ ১১৬॥
দেব্যুবাচ ॥ ১১৭॥
সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিত্ত্বয়োদিতম্ ।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥ ১১৮॥
কিং ত্বত্র য়ত্প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তত্ক্রিয়তে কথম্ ।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাত্প্রতিজ্ঞা য়া কৃতা পুরা ॥ ১১৯॥
য়ো মাং জয়তি সঙ্গ্রামে য়ো মে দর্পং ব্যপোহতি ।
য়ো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ ১২০॥
তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাবলঃ ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্ণাতু মে লঘু ॥ ১২১॥
দূত উবাচ ॥ ১২২॥
অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ১২৩॥
অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্বে দেবা ন বৈ য়ুধি ।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা ॥ ১২৪॥
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংয়ুগে ।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রয়াস্যসি সম্মুখম্ ॥ ১২৫॥
সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ।
কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥ ১২৬॥
দেব্যুবাচ ॥ ১২৭॥
এবমেতদ্ বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপিতাদৃশঃ ।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে য়দনালোচিতা পুরা ॥ ১২৮॥
স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে য়দেতত্সর্বমাদৃতঃ ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ য়ুক্তং করোতু য়ত্ ॥ ১২৯॥
॥ স্বস্তি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
দেব্যা দূতসংবাদো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫॥

Post a Comment