Thursday, 1 January 1970

রাত্রিসূক্ত (ঋগ্বেদ)

॥ রাত্রিসূক্ত (ঋগ্বেদ) ॥ ঋগ্বেদ ১০-১০-১২৭
রাত্রীতি সূক্তস্য কুশিক ঋষিঃ রাত্রির্দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ,
শ্রীজগদম্বা প্রীত্যর্থে সপ্তশতীপাঠাদৌ জপে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তি পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১॥
ওর্বপ্রা অমর্ত্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২॥
নিরু স্বসারম্স্কৃতোষসং দেব্যায়তী ।
অপেদুহাসতে তমঃ ॥ ৩॥
সা নো অদ্য য়স্যা বয়ং নিতেয়ামন্যবিক্ষ্মহি ।
বৃক্ষেণ্ বসতিং বয়ঃ ॥ ৪॥
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নিপদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫॥
য়াবয়া বৃক্যং বৃকং য়বয়স্তেনমূর্ম্ম্যে ।
অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬॥
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত ।
উষ ঋণেব য়াতয় ॥ ৭॥
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দ্দিবঃ ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮॥
ইতি ঋগ্বেদোক্তং রাত্রিসুক্তং সমাপ্তং ।

Post a Comment